safemenu.info уеб менюта

  • смартфон - QR код - меню
about1-bottom-back

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПЛАТФОРМАТА ЗА УЕБ БАЗИРАНИ МЕНЮТА Safemenu

 

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият Документ представлява общите условия, които уреждат правилата за използването на safemenu.info, включително сключването на договор за доставка на виртуалната услуга от тази платформа.

 

2. Собственик и администратор на платформата “safemenu.info e: „Ейч Интерактив“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. ТРАКИЯ, бл. 176А, вх. А, ет. 5, ап. 13, с ЕИК 206633192 и данъчен номер BG206633192.
2.2. „Ейч Интерактив“ ООД администрира платформата safemenu, под формата на сайта safemenu.info, (наричан за краткост „Платформата“). „Ейч Интерактив“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу „ДОСТАВЧИК“.
2.3 Можете да се свържете с ДОСТАВЧИКА на посочения по-горе адрес, на телефон +359885458010. Телефонът за връзка не е с добавена стойност и цената на разговора зависи от вашия телефонен оператор.

 

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. ПОЛЗВАТЕЛ – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образование, което отговаря на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от ДОСТАВЧИКA (по електронен път, по телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ДОСТАВЧИКA и което е заявило създаването и използването на профил;
3.1.2. след предоставянето на профил за достъп до Платформата, прави поръчка и сключва договор за ползване на услугата през Платформата safemenubg.info с ДОСТАВЧИКA;
3.2 Достъп до платформата се предоставя от – ДОСТАВЧИКА.
3.3. Сайт – електронна платформа за услуги, хоствана на уеб адреса safemenu.info и неговите поддомейни.
3.4. Платформата – уебсайта safemenu.info.
3.5. Административен профил – раздел от Платформата, формиран от потребителско име и парола, който позволява на ПОЛЗВАТЕЛЯ да получи достъп до административен портал.
3.6. Административен портал – раздел от Платформата, чрез който ПОЛЗВАТЕЛЯ създава/редактира собствено съдържание свързано с услугата. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е отговорен за цялата информация, въведена в платформата, да е вярна, пълна и актуална;
3.7. Заявка – отправено искане по телефон или e-mal за създаване/предоставяне на административен профил за достъп до услугата с посочени основни данни за ПОЛЗВАТЕЛЯ.
3.8. Услуга – предоставената услуга, находяща се на Платформата, която се предоставя от ДОСТАВЧИКА.
3.9. Договор – представлява заявка от разстояние за получаване на потребителски профил за достъп до услугата предоставена от ДОСТАВЧИКA на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и приемане на настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
3.10. Съдържание - цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; • съдържанието на всяко съобщение от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ към ДОСТАВЧИКA, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ДОСТАВЧИКA чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; • информацията на Платформата, свързана с Услугата и/или прилаганите тарифи в определен период от време.
3.11. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, уеб и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно оферти или промоции, информация относно Услугата.
3.12. Транзакция – действието от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ по извършване на плащането на закупената от него услуга по предоставените канали за тази цел от ДОСТАВЧИКA в платформата. И възстановяване на платена от ПОЛЗВАТЕЛЯ сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за ползване на услугата през Платформата.
3.13. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Услугата, така както са посочени в описанието им.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на ДОСТАВЧИКA обвързват всички ПОЛЗВАТЕЛИ на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте
(а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ
(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. ДОСТАВЧИКA си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът е наличен и видим за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКA.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заявява желанието си да ползва и заплати Услуга през Платформата като направи Заявка по електронен път чрез E-mail.
5.2. Договорът за ползване на услуга между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се смята за сключен към момента на получаването от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на електронната му поща на уведомление, че услугата от Заявката е потвърдена и Услугата може да бъде предоставена.
5.3. Договорът за ползването на услуга, сключен между Ползвателя и ДОСТАВЧИКА, се състои от настоящите общи условия.

 

6.ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
6.1. Достъпът до Платформата е позволен на всеки ПОЛЗВАТЕЛ.
6.2. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на ПОЛЗВАТЕЛ, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на ДОСТАВЧИКА или трето лице. При това положение право на ПОЛЗВАТЕЛЯ е да се обърне към ДОСТАВЧИКА, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за евентуалните вреди, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
6.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да изказва мнения относно Услугите, както и да се свързва с ДОСТАВЧИКА на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Всички договорени цени на услугата на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.5. Плащанията се извършват само по банков път след надлежно изпратена фактура. ДОСТАВЧИКЪТ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от ПОЛЗВАТЕЛЯ или неговата банка по повод на самата транзакция.
6.6. Всички изображения, поместени на Платформата от ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ имат единствено цел да създадат известна представа за предлаганата Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Услугата в Платформата (статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Услуга или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. ДОСТАВЧИКЪТ няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, които не са част от създадените от ПОЛЗВАТЕЛЯ текстове и изображения са изключителна собственост на ДОСТАВЧИКА.
7.2. ДОСТАВЧИКЪТ притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
7.3. Нищо в сключения между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ договор няма да се счита като разрешение от страна на ДОСТАВЧИКА ПОЛЗВАТЕЛЯТ да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата , мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Услугата, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ДОСТАВЧИКА върху Съдържанието. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ДОСТАВЧИКА.
7.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.
7.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ДОСТАВЧИКА за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА, който има право да потърси отговорността на ПОЛЗВАТЕЛЯ за това.
7.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ДОСТАВЧИКА.

 

8.ЗАЯВКА
8.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да прави заявка по електронен път, чрез изпращане на E-mail в свободен текст, в който описва име на обект, търговска марка.
8.2. Всяка заявка за Услуга може да бъде закупена.
8.3. Потвърждавайки Заявката ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава използването само на един брой от основната Услуга в регистрираната заявка. Регистрирането на Заявката не е равнозначно на нейното потвърждаване.
8.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ДОСТАВЧИКА във връзка със Заявката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на същата.
8.5. С изпращането на заявката ПОЛЗВАТЕЛЯТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената заявка или сключения Договор.
8.6 ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от ПОЛЗВАТЕЛЯ Заявка, за което следва да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ. Анулирането на заявката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• предоставените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни в заявката са непълни и/или грешни.
• ПОЛЗВАТЕЛЯТ не приема настоящите Общи условия.
• не е постъпило плащане в едномесечен срок след издаване на фактура от ДОСТАВЧИКА.
8.7 ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора в срока, предоставен от ДОСТАВЧИКА, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услугата и от датата на активиране на Услугата на ПОЛЗВАТЕЛЯ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да се свърже във връзка с отказа си от договора, с ДОСТАВЧИКА на посочените в Сайта телефони. Срокът се счита за спазен, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ се свърже с ДОСТАВЧИКА преди изтичането на 14-дневния срок обявен по закон.
8.8 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови платената цена по Договора, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване, като в този случай, ще бъде удържана сумата, която е пропорционална на предоставената Услуга до момента, в който ПОЛЗВАТЕЛЯТ е уведомил ДОСТАВЧИКА , че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора. Сумата следва да бъде възстановена като това не води до някакви допълнителни разходи за ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

9.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
9.1. Цената на Услугата включва ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
9.2. Цената и начинът на плащане при издаване на фактура е посочена в отговора на Доставчика към заявката.
9.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
9.4. ДОСТАВЧИКЪТ ще издаде на ПОЛЗВАТЕЛЯ фактура за заявената услуга въз основа на информацията, предоставена от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
9.5. ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура за всяко плащане по Заявката, чрез която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил Услугата, предлагана на Платформата от ДОСТАВЧИКА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съласен да получава такава фактура по електронен път на посочен от него електронен адрес (e-mail).
9.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Заявка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Заявка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

10. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
10.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
10.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛ, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.